Жените социалистки от Ямбол и СРС "Подкрепа" проведоха дискусия относно повишаването на работната заплата

23.06.2023 г.

 "Повишаването на работната заплата - път към общото благосъстояние" -  под този надслов Синдикален Регионален Съюз „Подкрепа“ в Ямбол и Обединението на жените социалистки при Общинската организация на БСП в град  Ямбол на 21 юни се събраха за дискусия в зала „Проф. Иван Попов“ на НТС. В обсъждането взеха  участие  повече от осемдесет човека синдикалисти от Стара Загора, Сливен, Елхово, Стралджа и КНСБ, членове на Общинската организация на БСП-Ямбол, работодатели, представители на политически партии, общински съветници, НПО и граждани.

За основен докладчик по темата беше поканена доц. д-р и.н. Ваня Григорова, съветник по икономическите въпроси на Председателя на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Тя постави на вниманието на  аудиторията въпроси като оцеляването на икономически активното население и пенсионерите в условията на растяща инфлация, все по-намаляващият разполагаем доход  на българското население и на постъпващите  в хазната данъци, така необходими за обезпечаване на социалните дейности.

Тя коментира още темите относно това да очакваме ли забавяне темповете на инфлацията във втората половина на 2023 г. и стабилизиране на  доходите на населението, как ще се отрази евентуалното поскъпване на живота ни при условие, че правителството върне от 1 юли т.г. нивата на ДДС от преди  пандемията, ще има ли намаляване на средствата в бюджета, заделяни за секторните политики, необходимост от данъчни реформи и връщане към принципите за необлагаем минимум съчетан с прогресивно подоходно облагане и належащата необходимост да бъде  коригиран размерът на корпоративния данък.

По този повод Григорова посочи, че би било грешка намаляването на капиталовите разходи, в резултат на коeто ще се забави сериозно развитието на някои сектори. Подчерта, че синдикатите са били винаги за прогресивно подоходно облагане и задължително за необлагаем минимум на доходите на физическите лица, като доказа със съответните аргументи и статистически анализи на НСИ и Синдикатите, че плоският данък предпочитан от българските правителства след 2008 г. не води до увеличаване обема на чуждите инвестиции в страната, а константната данъчна ставка води до прогресивно обедняване на населението. За разлика от него,  прогресивното данъчно облагане е един от основните инструменти за провеждане на прогресивни политики, насочени към намаляване на неравенствата в обществото, увеличаване на публичните блага и общественото благосъстояние. Всички тези засегнати теми съвпадат с политиките приети от партията на българските социалисти и са важна част от нейната програма в 49-ото НС.

Що се отнася до увеличението на корпоративния данък, Ваня Григорова подчерта, че той следва да бъде също градиран, защото не може и не е разумно малки или средни фамилни фирми да заплащат за своята дейност в еднакъв процент данък печалба с големите корпоративни структури в страната.

В дискусията след това бяха обсъдени и някои предложения направени от министър Асен Василев относно предвиденото в бюджета 10-процентно увеличение заплатите на администрацията. Според  Григорова това увеличение е наложително. През 2022 г. при тях то не е било направено, нарасналата до близо 15%  инфлация е стопила техните доходи и  отново няма да бъде покрито това изоставане. Но водени от  тази логика и в интерес на коректността, трябва да напомним, че  и  за други сектори увеличението изостава и дори по-значително спрямо темпа на инфлацията, в сравнение  със заплатите на администрацията. Например хуманното здравеопазване и социалните дейности, въпреки критиките, са получили  едва 11% увеличение. Единственият сектор, който все още се движи с изпреварващи темпове спрямо инфлацията е образованието с неговите 19,7% увеличение на доходите.

В  същата ситуация  на не съвсем успешна политика,  догонваща  темповете на инфлацията, се оказва и минималната работна заплата, върху която влияе неблагоприятно и плоският данък. В политическата икономия работната заплата е цената на стоката работна сила, в бизнес икономиката това е стойността на човешките ресурси за изпълнение на специфични бизнес операции и нейното остойностяване  е гарантирано от българското законодателство. Но галопиращата  инфлация вече увеличава средната издръжка  на едно лице  в пъти спрямо релевантността на дохода на лицата оставени на минимална работна заплата.

Допълнителни разяснения  по темата за заплатите по сектори специално  за  област  Ямбол даде в обстоен анализ председателката на Областното обединение на жените социалистки в БСП Пенка Илиева. Тя подчерта още, че секторните политики на БСП като цяло се припокриват с позициите на Синдиката „Подкрепа“ по отношение на дохода, социалните дейности и финансовото подпомагане на определени уязвими групи от хора в неравностойно положение, семействата с ниски доходи и децата без закрила и майчина грижа.

Със съпоставка на изходните данни към 1 януари 2023 г. за размера на трудовите доходи и професионален коментар се вписа в дискусията Ваня Лазарова, началник сектор в ТСБ-Ямбол. Тя посочи недвусмислените цифри в статистиката, които доказват, че само за първото тримесечие в Югоизточния район, който обхваща областите Стара Загора, Бургас, Ямбол и Сливен средната брутна работна заплата  на всяка от тях се доближава в различна степен до тази за страната. Водеща и с най-високо увеличение в абсолютни цифри 1793 лв. е за област Стара Загора. Бургас и Ямбол са с припокриващи се абсолютно стойности от 1482 лв. Най-слабо е нарастването на средната работна заплата спрямо 2022 г. в област Сливен, която към края на първото тримесечие за годината е едва 1412 лв. 

Капка Йоргова, началник сектор в НОИ-Ямбол, предостави на участващите в дискусията интересна информация за стабилизирането на пенсионните доходи и разясни подробно т.нар. „швейцарско правило“, заради  което БСП повече от две години редовно внася предложение за корекции, за по-справедливо индексиране  доходите на хората от третата възраст.

В края на двучасовата дискусия Председателят на Общинската организация на БСП в Ямбол д-р Райно Георгиев благодари  на Синдиката „Подкрепа“ в лицето на неговата председателка Мария Маджарова за съорганизаторството на срещата и на Ваня Григорова за отзивчивостта, с която прие поканата и подробните обяснения, които даде по важната тема за доходите на българите  и тенденциите за тяхното стабилизиране през 2023 г.

Д-р Георгиев изказа опасения, че поради орязване на капиталовите разходи в бюджет 2023 г. е възможно да бъде забавено пускането в експлоатация на сградата за болница, която ямболци чакат почти от половин век да заработи. Той помоли Ваня Григорова за съдействие  пред Министерството на финансите при  възникване на  проблеми от такъв характер и тя обеща лично да помогне преодоляването им.