Болярово

Община Болярово е разположена в южната част на Ямболска област, върху северните склонове на Странджа планина. Обхваща част от Тунджанска хълмиста област, Дервенските възвишения и южните склонове на Бакаджиците. Общината има 20 населени места с общо население 4184 души. Територията на община Болярово възлиза на 39,395 km². По-голямата част от земята са полета и ниви – около 22349 дка. Землището на областта включва гориста част, която е около 7068 дка; пътищата и други земи са около 10051 дка. Цялостният терен на земята е вълнообразен, пресечени местности от редица дерета. По-големи са: Сънър дере, Мустанов герен, Поповска чешма, Капаклийци, Иджидере, Дунджик, Пенчев долу Саранча, Акалан, Келиклия, Суиджик, Кайнарджа и други по-малки. 
През землището на Болярово минават и четири реки, като най-голяма е река Поповска. Тя е приток на река Тунджа и опасва Болярово от три страни на юг, запад и север. На нея е изграден язовир – Малко Шарково. Друга по-голяма река, приток на река Поповска е река Кошудере. Всички реки са наситени с риба. 
Икономическият профил и специализация на общинската икономика е в областта на аграрното стопанство. 
Животновъдство 
Животновъдството – се развива при много благоприятни условия – природни условия с възможности за продължителна паша през годината, естествени пасища и добра естествена и добра естествена фуражна база, традиции и др. Овцевъдството е традиционен и специализиращ  отрасъл за аграрното стопанство в общината. В общата продукция на животновъдството с най-голямо значение е говедовъдството (месо и мляко), козевъдството (мляко) и пчеларството (пчелен мед и пчелни продукти). 
Планинският и полупланинският релеф, естествените ливади, както и многобройните и обширни пасища, особено в южните райони на общината, благоприятстват развитието на екологично пасищно животновъдство. Има създадени малки ферми на територията на Болярово, Малко Шарково, Воден, Стефан Караджово, Дъбово, Попово и особено в Ситово, където отглеждат над 500 животни едър рогат добитък. 
Съществуват добри възможности за отглеждане на по-големи популации дивеч – като предпоставка за развитие на ловен туризъм. 
Растениевъдство 
В общината преобладават широколистните гори. Създадени са и значителни площи борови насаждения. Също така на територията ѝ са застъпени лозаро-овощарство и зеленчукопроизводство, а планинските и полупланинските терени дават възможности за отглеждане на трайни насаждения – лозя и овощни градини, както и на билкови и лечебни култури. При правилна агротехника и подбор на сортове семена от обработваемата земя в някой от земеделските райони в общината се получават средни добиви 400-500 килограма на декар при пшеницата, 350-400 килограма на декар при ечемика и 150-180 килограма на декар при слънчогледа. 
Чистата природа вече е оценена и интересът към промишлено билкопроизводство, както и създаването на трайни насаждения на територията на общината е налице. Лозарството в община Болярово основно е застъпено в личния сектор. Масив от трайни насаждения е създаден в селата Ружица, Попово и Златиница. Той е от трънкосливка, плодовете на която се използват за производство на сосове в кулинарната индустрия. 
На територията на общината от две години се отглежда също и рапица. Използва се за производството на биогорива. 
На територията на общината има разкрити домове за възрастни хора, защитени жилища, център за социална рехабилитация и интеграция, както и обществена трапезария. 

Представителство на БСП в община Болярово:

В община Болярово има 22 ОПО, като от тях два клуба по интереси. Организацията е от 530 членове.

Кмет на общината е Христо Димитров Христов – шест мандата, винаги издиган и избиран от БСП. За първи път печели кметски мандат през 1995 г., преди това от 1991 г. до 1995 г. e бил заместник-кмет на община Болярово.

Роден на 30.07.1956 г. в с. Крайново, обл. Ямбол. Завършва Институт за учители-специалисти в гр.Ямбол през 1979 г. Семеен, с две деца.

- Член на контролния съвет на Асоциация на общинските гори

- Член на контролния съвет на РАО ”Тракия”

- Заместник-представител на състав на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандата 2012 г. - 2016 г.

Общински съвет – Болярово се състои от 11 съветници, от които девет са от БСП. Председател на Общински съвет – Болярово е Атанас Борисов Дженков – от БСП.
В община Болярово има две кметства от БСП и коалиция и 16 кметски наместничества (от БСП).

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи